На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ 33/97, 31/01)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП Електропривреда Србије, Београд ул. Царице Милице 2, поднео  Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројеката „Реконструкција МХЕ Соколовица“, на реци Велики Тимок,  на  к. п. бр. 11318/3 КО Копривница и на к.п. бр. 143, 6380/3 КО Градсково, на  територији  града Зајечара, заведен под бројем 353-02-01366/2017-16 од  02. 06. 2017 године

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта се може извршити сваког радног дана од 10-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована  јавност може извршити  увид у садржину предметне Студије и у просторијама  Градске управе града Зајечара-Градски услужни центар, Трг Ослобођења бр.1. сваког радног дана од 10-14 часова.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Дана 25. 08. 2017. у 12h, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе града Зајечара (Мала сала), Трг Ослобођења бр.1.