На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16 )  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈКП „Регионална депонија Пирот“ – Пирот, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат регионалне санитарне депоније чврстог комуналног отпада на локацији „Мунтина падина“ на катастарским парцелама број  260, 264, 265, 266, 267, 268, 269/1, 269/2, 270/2, 270/1, 271/1, 271/2, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, део 1467, 1468, 1469, 1470, 1471/2, 1472, 1499, 1500 K.O. Пирот – Ван Варош, Град Пирот (у међувремену све набројане катастарске парцеле су обједињене у парцелу 277 КО Пирот – Ван Варош, Град Пирот, површине 189.533 m2), заведен под бројем 353-02-347/2017-02 од 11.08.2017. године.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења,  као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама  Градске управе Пирот,  ул. Српских Владара 82.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 25.10.2017. године са почетком у 12 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе Пирот, ул. Српских Владара 82.