Опис

Корисник организује и спроводи едукацију риболоваца на основу програм едукације на који министар даје сагласност.

Уз захтев корисник подноси Програм едукације.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 41. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13 –УС).

Обрасци