Опис

Захтев за издавање лиценци за рибочувара подноси се најкасније 90 дана од полагања стручног испита за рибочувара. Захтев за издавање лиценце садржи:

  1.  име и презиме подносиоца захтева
  2. пребивалиште и адресу.

Уз захтев се прилажу следећа документа:

  1. Уверење о положеном стручном испиту за рибочувара;
  2. Фотокопија личне карте;
  3. Доказ о уплати републичке административне таксе.

Број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013.

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14)

Правилника о условима и поступку издавања и одузимања лиценце за рибочувара и начину вођења регистра издатих лиценци за рибочувара („Службени гласник РС”, број 7/10)

Обрасци