Опис

Захтев за издавање дозволе за санациони риболов подноси корисник рибарског подручја, у складу са програмом управљања рибарским подручјем ради спречавања развоја алохтоних врста или пренамножавања појединих врста риба на рибарском подручју.

Захтев за издавање дозволе за санациони риболов садржи:

  • податке о времену и начину риболова;
  • врсти и количини рибе коју треба изловити;
  • лица која врше санациони излов;
  • даље поступање са уловљеном рибом.

Санациони риболов се врши у присуству надлежног инспектора у области коришћења рибљег фонда.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 29. став 6. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13 –УС).

Обрасци