Опис

Захтев за реинтродукцију аутохтоних врста риба подноси корисник рибарског подручја, у складу са Програмом управљања рибарским подручјем ради порибљавања аутохтоним врстама риба риболовних вода из којих је дата врста изчезла а које су њихова природна станишта.

Захтев за издавање дозволе за реинтродукцију аутохтоних врста риба који садржи:

  • податке о врсти рибе са којом се врши порибљавање;
  • количина рибе којом се порибљава;
  • риболовна вода која се порибљава;
  • порекло рибље млађи.

Уз захтев корисник подноси и мишљење овлашћене стручне куће.

Порибљавање се врши уз потврду о здравственом стању материјала којим се врши порибљавање у присуству надлежног инспектора у области коришћења рибљег фонда.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 24. став 3.Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13 –УС).

Обрасци