Опис

Корисници рибарских подручја дужни су да доносе програме управљања и подносе их министарству ради давања сагласности и то : Привремени програм управљања рибарским подручјем, Програм управљања рибарским подручјем, и Годишњи програм управљања рибарским подручјем.

Где и како

Програми се подносе:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 15. став 5. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13 –УС).

Обрасци