Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

отпад

29. јул 2015.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, од стране оператера „НИС“ АД из Новог Сада улица Народног фронта бр. 12, 21000 Нови Сад

29. јул 2015.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине на основу чл. 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09 и 88/10) објављује
15. мај 2015.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину постројења – аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500 kg/h, на к.п. 5900/6 и 5900/7 К.О. Свилајнац, у улици „Нова 3“ и „Нова1“ у Свилајнцу, носиоца пројекта ВИСАН Д.О.О. из Земуна, Јернеја Копитара бб

15. мај 2015.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. март 2015.

Одговорно понашање према отпаду као ресурсу за рециклажу

26. март 2015.|

„Принцип ефективног и ефикасног управљања отпадом подразумева правилно управљање постојећим ресурсима у коме се отпад посматра као ресурс који се мора искористити. Ефикасна употреба отпада и усвајање свих принципа који су дефинисани европском легислативом, представљају предуслове за развој рециклажне индустрије, али и за целокупно унапређење концепта одрживог развоја у нашој земљи“, изјавила је данас министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић на конференцији o учешћу привaтнoг сeктoрa у услугaмa прeрaдe и oдлaгaњa oтпaдa.
26. фебруар 2015.

Управљање отпадним возилима

26. фебруар 2015.|

Регионална привредна комора Краљево  у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, организовала је у Чачку, презентацију Правилника о начину и поступку управљања отпадним возилима. Састанку су присуствовали представници локалне самоуправе, заједно са привредним субјектима који се баве увозом и продајом и сервисирањем моторних возила као и представници оператера за управљање отпадним возилима.
5. јануар 2015.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за термички третман медицинског и фармацеутског отпада

5. јануар 2015.|

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04), даје следеће