Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштење Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини

15. децембар 2016.

На 15. Генералној Скупштини IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) одржаној 01.-02. децембра у Братислави, одлучено је да Министарствo пољопривреде и заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине, постане члан ове европске мреже.
9. децембар 2016.

Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора  поверених јединици локалне самоуправе

Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова, је у оквиру својих активности одржао трећи у низу састанака са јединицама локалне самоуправе у Граду Крушевцу за Расински, Топлички и Рашки управни округ округ.
15. новембар 2016.

Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора поверених јединици локалне самоуправе

Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, је у оквиру својих активности одржао други, у низу, састанак са инспекторима јединицама локалне самоуправе за Зајечарски, Борски и Пиротски округ у Граду Зајечару.
10. новембар 2016.

Рeпубличкa инспeкциja зa зaштиту живoтнe срeдинe oдузeлa примeрaк мaкaкa мajмунa

Рeпубличкa инспeкциja зa зaштиту живoтнe срeдинe oдузeлa je у срeду 09.11.2016. године jeдaн примeрaк мaкaкa мajмунa врстe (Macaca fuscata) oд физичкoг лицa у Бeoгрaду. Свe врстe примaтa су зaштићeнe Кoнвeнциjoм o мeђунaрoднoм прoмeту угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe (ЦИTEС)  и  нaциoнaлним прoписимa из oблaсти зaштитe прирoдe. 
3. новембар 2016.

Oдузета три медведа у Србобрану

Инспекција за заштиту животне средине Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине је у понедељак 31. октобра 2016. године у Србобрану одузела три  одрасла примерка медведа које је у неприкладним условима држало физичко лице. Одузета су два примерка мрког медведа (Ursus arctos) и један примерак хибрида мрког и поларног медведа (Ursus arctos x Ursus maritimus).
26. октобар 2016.

Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора поверених јединици локалне самоуправе

Сектор инспекције за заштиту животне средине је у оквиру својих активности планирао састанке са јединицама локалне самоуправе, због координације послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених jединици локалне самоуправе.
22. март 2016.

Организована обука инспекције у оквиру PLAC 3 пројекта

Одељење за заштиту природних ресурса, Сектора за заштиту животне средине је аплицирало према пројекту Политичког и правног саветодавног центра (PLAC 3) за експертску помоћ, која би указала на проблеме оператера у испуњавању њихове обавезе смањења емисија испарљивих органских једињења (VOC), као и припрему инспектора на нивоу републике, аутономне покрајине и локала за вршење инспекцијског надзора. Све активности су усмерене ка што успешнијем спровођењу обавеза које Република Србија има у транспозицији и имплементацији одредби поглавља V Директиве о индустријским емисијама и Директива фаза I и II сакупљања бензинских пара (VOC Петрол директива).
14. децембар 2015.

Контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине. Обрасци контролних листа Инспекције за заштиту животне средине, Инспекције за заститу од јонизујућег зрачења и Инспекције за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, достављене су на стручно мишљење Одбору за координацију инспекцијског надзора који је одобрио њихов садржај.
8. јун 2015.

Регионални тренинг о спровођењу регулативе из области заштите животне средине и инспекцијским техникама

Регионални тренинг о спровођењу регулативе из области заштите животне средине и инспекцијским техникама (Enforcement and Inspection Techniques Regional Training) Темис мреже је организован у сарадњи са Секретаријатом Регионалног центра за животну средину (REC), IGAMAOT (Portugalese General Inspectorate for the Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning) и Агенцијом за Аустријску развојну сарадњу (ADC).
29. август 2014.

Информација о привременој забрани третмана отпада у „ЕКОСЕКУНД“ д.о.о., Београд

„ЕКОСЕКУНД“ ДОО Београд поседује Интегралну дозволу за сакупљање, третман и складиштење отпада. Извршена је контрола усклађености рада са Интегралном дозволом и Законом о управљању отпадом. Републичка инспекција за заштиту животне средине је дана 4.8.2014.год. донела на основу чл. 51. Закона о заштити животне средине Решење којим се привремено забрањује обављање технолошког поступка третмана коришћених рабљених уља док се не изврши испитивање производа, полупроизвода и сировина у погледу могућег штетног утицаја на животну средину, са роком извршења одмах. Истим Решењем је одређено да привремена забрана остаје на снази док се не прибаве резултати испитивања од акредитоване стручне лабораторије да производи РУ 10, РУ 68 и Оплатол, добијени прерадом коришћених уља и стављени у промет испуњавају захтеве у погледу животне средине односно захтеве квалитета производа.