На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  као и чл. 3, 5, 6 и 7 Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), даје следеће

 

    

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта   ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Сектор за кључне инвестиционе пројекте из Београда, Царице Милице 2  даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње новог блока Б3 на локацији ТЕ КОСТОЛАЦ, на КП. 303 КО Костолац-село, територија Града Пожаревца, предвиђен Просторним планом подручја посебне намене Костолачког угљеног  басена  („Сл. гласник РС“, 1/2013), у складу са локацијским условима бр. 350-02-00112/2017-14 од 17.05.2017. које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

Студију је израдио « ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЕНТЕЛ» АД из Београда.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине  у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Решење је коначно у управном поступку. Заинтересована јавност и носилац пројекта могу покренути управни спор пред надлежним судом  у року од 30 дана од дана оглаш авања.

Сагласно Конвенцији о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), решење је преведено на енглески језик и постављено на сајт

http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/EIA_Study_Project_TPP_Kostolac_New_Unit_B3.rar