На основу члана 10 и  14., а у вези са чланом. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја пројекта – ЦЕНТАР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА на КП 2270 и 2271 КО Ваљево на животну средину, носилац пројекта „ЦАПТИВА“ ДОО Ваљево, Белошевац, заведен под бројем 353-02-02069/2016-16.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, као и  на службеном сајту Министарства.