На основу члана 10 и  14., а у вези са чланом. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси:  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност, заинтересовани  органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби израде  и  одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње, доградње и реконструкције постројење за пречишћавање воде Бериловац, општина Пирот, на катастарској парцели 3434 и 3436 KO Бериловац  и кп. 1996/1, 2001, 2002, 2003, 2004,2005 и део 5928 КО Извор, носилац пројекта ЈП“ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПИРОТ, заведен  под бројем 353-02-02494/2016-16.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, као и  на службеном сајту Министарства.