На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње разводног постројења РП 400 kV “Ђердап 1“ – изградња командно-погонске зграде укупне површине 427,93 m2; изградње четири нове релејне кућице, као и замена дела високонапонске опреме новом (прекидачи, струјни трансформатори, растављачи, напонски трансформатор), у склопу Хидроенергетског пловидбеног система (ХЕПС) “Ђердап“, на к.п. 1559 и 1560,  КО Сип, СО Кладово, заведено под бројем 353-02-1157/2017-16.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.