На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пословног објекта АЦБ укупне корисне површине од око 58000 m2 и то: куле 1000А и куле 1000Б; заједничке подземно/надземне гараже са око 960 паркинг места и котларнице на гас и лож уље, са три котла укупне инсталисане снаге 8 MW и припадајућим резервоаром за лож уље запремине 10 m3, заведено под бројем 353-02-1743/2016-16.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.