На основу члана 15. став 5, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о решењу о издатој интегрисаној дозволи

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарство пољопривреде и заштите животне средине издало решење о издавању интегрисане дозволе за оператера “Сојапротеин“ АД из Бечеја, број захтева 353-01-01514/2013-05, за рад постројења “Сојапротеин“ АД и обављање активности прераде соје, на локацији катастарске парцеле бр. 23750/1, 23750/4, 23750/6, 23750/7, 23750/8, све КО Бечеј.

Увид у издато решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 427, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.