На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о решењу о издавању интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган донео решење о издавању интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац, број захтева 353-01-02284/2010-02, за рад постројења ИГМ „Младост“ д.о.о. и обављање активности производње црепа на локацији КО Лесковац, на КП бр. 6366/1, 6366/6 и 6366/7.

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1, соба 427, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства www.eko.minpolj.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.