На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о решењу о издавању интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган донео решење о издавању интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац, Огранак Власотинце, број захтева 353-01-02285/2010-02, за рад постројења и обављање активности производње грађевинског материјала на локацији на КП бр.1150, 980/1 и 986/2 КО Власотинце.

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.