На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње гондоле жичаре „Златибор – Торник“ са пратећим објектима нa кaтaстaрским пaрцeлaмa број 4605/1, 4607/1, 4607/29, 4607/69, 4607/70, 4614/1, 4614/3, 4614/4, 4614/5, 4617/1, 4617/3, 4617/4, 4617/6, 4617/7, 7013, 7014, 7015, 7010/1, 7010/9, 7010/12, 7010/13, 7010/17, 7010/18, 7010/21, 7343/1, 7343/2, 7343/3, 7343/4, 7369, свe нa КO Чajeтинa; 1435/5, 1435/24, 1435/25, 1435/30, 1446, 1451/6, 1451/8, 1451/127, 1451/197, 1451/208, 1451/210, 1451/211, 1451/212, 1451/213, 1451/214, 1451/215, 1451/216, 1451/224, 1451/225, 1451/226, 1451/228, 1451/229, 1451/235, 1451/259, 1451/260, 1451/267, 1451/268, 1451/286, 1451/287, 1451/288, 1451/289, 1451/290, 1480/1, 1481, 3082/17, 4925, свe у КO Jaблaницa и  550/1, 550/5, 550/10, 550/11, 550/19, 550/20, 550/21, 550/23, 550/24, 552/1 свe у КO Дoбрoсeлицa, носиоца пројекта Општина Чајетина.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средин у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова као и на службеном сајту Министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.