На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта МХЕ ,,Ушће“ ( изградња мале хидроелектране, бране, машинске зграде и пратећих објеката на реци Студеници, инсталисане снаге 1,514 MW ), на деловима к.п. бр. 2074/2, 2075/2, 2073/2 и 2132 (река Студеница) у К.О. Ушће и деловима к.п. бр. 638/2 и 5703 (река Студеница) у К.О. Тадење и акумулацијом на деловима к.п. бр. 2058/3, 2059, 2060/3, 2061/3, 2062/1 2062/3, 2069/1, 2069/3, 2070/3, 2071/2, 2073/2 и 2132 (река Студеница) у К.О. Ушће и деловима к.п. бр. 631/2, 633/2, 634/2, 636, 637, 638/2 и 5703 (река Студеница) у К.О. Тадење, на територији града Краљева, носилац пројекта ,,ХИДРО СТЕНА“  д.о.о., Краљево, заведен  под бројем 353-02-01957/2016-16.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средин у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.