На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца на животну средину на  к.п. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 и 612 К.О. Брадарац, к.п. 2896, 2482/1, 1433 и  1417 К.О. Кленовник, к.п. 1550 и 1551 К.О. Ћириковац и к.п. 2604 и 1640/1 К.О. Костолац – село, територија града Пожаревца, укупне инсталисане снаге 66 MW, носиоца пројекта, ЈП “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд, Балканска 13, заведен под бројем 353-02-00543/2017-02 од 11.09.2018. године

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења као и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 30 дана од дана објављивања огласа