На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта  изградње МХЕ „Ћелије“, са машинском зградом и прикључком  на државни пут IБ реда број 38, са орјентационом средином прикључка код км 29+664,00 са леве стране, на кат. парцелама бр. 3269, 3272/1, 3274, 3275, 3276, 3270, 3267/1, 3375/2, 3268, 3266/13,3266/14, 3266/15, 3266/16, 3266/17, 3265 и 4798/1 све у К.О. Мајдево, град Крушевац, инсталисане снаге 3,4MW, заведен  под бројем 353-02-00034/2014-16.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средин у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања