На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ)  „Паклештица“, на реци Височици, са машинском зградом на к.п. бр. 8939, 889, 890, 893, 894, 895, 8945, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 932, 933, 934, 935, 941, 512, 513, 514, 517, 518, 519 K.O. Рсовци, 1208/1, 1208/3, 3124, 3125, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154,3155, 3156, 3162, 3163, 3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329, 33303331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340,3341, 3342, 3343, 33443345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 33361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3869, 3886 К.О. Паклештица, град Пирот, на простору Парка природе „Стара планина“, носиоца пројекта, „PIRAK HYDRO“ д.о.о. из Земуна, Жарка Обрешког 23.

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења као и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 30 дана од дана објављивања огласа.