На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на aжурирану  Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – централно постројење за пречишћавања отпадних вода,Града Крушевца на катастарској парцели комплекса број  3453, КО Бивоље, Град Крушевац.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средин у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова као и на службеном сајту Министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.