На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење носиоцу пројекта „NBA Commerce“ д.о.о. Београд, о потреби за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта постројења за третман неопасног отпада ливнице „NBA Commerce“ д.о.о. у Лесковцу, на катастарској парцели број 2105/4 КО Лесковац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства,  и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.