На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

                                                     О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење носиоцу пројекта „Босил Метал“ д.о.о. – Босилеград, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину за Допунски рударски пројекат „пилот“ постројења за технолошка испитивања флотацијске прераде Pb-Zn руде из лежишта „Подвирови“ и „Поповица“ на подручју Караманице, Општина Босилеград, на катастарским парцелама  бр. 2788, 2786, 2787, 2790, 2789, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2799, 2947, 2950, 2948, 2949, 2799, 2800, 2632, 2644 и 2645 КО Караманица – измене и допуне пројекта услед придодатих катастарских парцела бр. 2646, 2647,3442 КО Караманица

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/,  и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.