На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одређује  обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  изградње објекта В8 – Фабрике папира 3 (објекат РМ3) у оквиру индустријског комплекса DRENIK ND, на КП 1025/1 КО Крњача, ГО Палилула, територија Града Београда, носиоца пројекта  DRENIK ND d.o.o. из Београда, Делиградска 19, заведен под бројем  353-02-00205/2017-02 од 25.07.2017.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.