На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одређује  обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна, до индустријске луке у Смедереву, дужине 5 км и на парцелама дефинисаним локацијским условима бр. 350-02-02353/2016-14 од 06.02.2017. које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, носиоца пројекта ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ а.д. из Београда, Немањина 6.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства у року од 15  дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.