Na osnovu čl. 14., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

            Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: SVR 2 – Proizvodnja BREF kuglica za osvežavanje i negu toaleta na KP 1370/1 KO Dedina, teritorija Grada Kruševca, zavedenim pod brojem 353-02-0034/2017-02 od 07.07.2017., nosioca projekta  HENKEL SRBIJA d.o.o. Fabrika za proizvodnju detergenata iz Kruševca, Savska 2.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od  11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje, putem ovog organa,  u roku od 15  dana od dana objavljivanja oglasa.