На основу чл. 14 став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење и третман медицинског отпада помоћу два уређаја за стерилизацију- Converter 400H (номинални капацитет обраде 60-80kg/h) и Converter 2000H (номинални капацитет обраде 200-260kg/h), у закупљеном простору у оквиру објекта који користи Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, у Булевару oслобођења бр.18, на к.п. 2311/1, КО Савски Венац, на територији Града Београда, дана 21.06.2017. године, на захтев носиоца пројекта, предузећа “TOMIĆ TRADE EAST“ д.о.о, из Београда, Косовска 39, а које је заведено под бројем  353-02-1232/2017-16.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.