На основу чл. 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04 и 36/09), чл. 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се  одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта: Магистрални гасовод МГ-10 Ниш – Димитровград (бугарска граница) – интерконекција српског и бугарског транспортног система у дужини од око 108 км, заведен под бројем 353-02-02571/2015-16 од 08.12.2015., чија је траса дефинисана Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридор магистралног гасовода Ниш – Димитровград са елементима детаљне регулације („Сл. гласник РС“ 102/2016), носиоца пројекта ЈП СРБИЈАГАС, Сектор за развој, Одељење за одрживи развој и заштиту животне средине, из Новог Београда, Аутопут 11.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.