На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

    

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

              Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Постројење за привремени третман отпадних вода на локацији депоније неопасног отпада „Гигош“ на КП 1603/1 КО Ланиште, територија Града Јагодине, носиоца пројекта   PWW Депонија доо Јагодина из Јагодине, Кабловска бб, заведен под бројем 353-02-01102/2017-16 од 04.05.2017.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.