На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта – мобилно постројење за разврставање грађевинског отпада и третман неопасног грађевинског отпада, са базом, на к.п. 109/08 К.О. Остружница, Г.О. Чукарица, на територија града Београда, носиоца пројекта, „City Road Group“ д.о.о. из Београда Панте Тутунџића 2.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.