На основу чл. 10. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на       животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта: изградње објекта српске православне цркве са звоником и парохијским домом на катастарској парцели бр. 4/104 К.О. Копаоник, Hационални парк Копаоник, општина Рашка, заведен  под бројем 353-02-01145/17-03.  Носилац пројекта СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ЖИЧКА , МАНАСТИР СТУДЕНИЦА.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења као и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.