На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

             Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је Министарство заштите животне средине донело решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја Пројекта „Радио базна станица MТС-a ВРУ07,  ВР07, ВРО07, ВР07Ц221 Власинско језеро,, на КП бр 5801/2 КО Власина Стојковићева-Букова глава, општина Сурдулица.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.