На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

     О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ГОНДОЛЕ ЖИЧАРЕ „ЗЛАТИБОР-ТОРНИК, СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА на к.п.  4607/1, 7343/2, 4607/29, 4614/1, 4614/3, 7343/3, 4617/4, 4617/3, 4614/5, 4617/6, 7343/4, 4617/7, 4617/1, 7343/1, 4614/4,4605/1, 7010/1, 7010/18,7369,7015, 7013, 7014, 7010/17, 7010/9, 7010/21, 7010/12, 7010/13, 4607/69, 4607/70 све у К.О. Чајетина, на к.п. 1435/30, 1435/24, 1446, 1435/25, 1435/5, 1451/8,1451/208, 1451/213,1451/214, 1451/197, 1451/197, 1451/210, 1451/215,1451/211, 1451/212, 1451/235, 1451/267, 1451/268, 1451/288, 1451/259, 1451/260,1451/287, 1451/216, 1451/286, 1451/225, 1451/226, 1451/229,1451/228, 1451/6, 1451/127, 1480/1, `1481, 1451/224, 1451/289, 1451/290, 4925, 3082/17 све у К.О. Јабланица, на к.п. 550/1, 550/19, 550/20, 550/23, 550/24, 550/21, 550/11, 550/5, 550/10, 552/1 све у К.О. Доброселица, на територији СО Чајетина., носиоца пројекта, СО ЧАЈЕТИНА, Александра Карађорђевића 34, Чајетина.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.