На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта   ELIXIR FOSFATI d.o.o. из Шапца, Хајдук Вељкова 1  даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Фабрика за производњу минералних фосфатних хранива за исхрану животиња, на КП 2300 КО Прахово у Прахову, територија Општине Неготин.

Студију је израдио стручни тим из области заштите животне средине носиоца пројекта ELIXIR FOSFATI d.o.o.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине  у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства.

Решење је коначно у управном поступку. Заинтересована јавност и носилац пројекта могу повести управни спор пред надлежним судом  у року од 30 дана од дана оглашавања.