На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције некадашњег Одељења за секундарно паковање онколошких производа, у циљу формирања погона за производњу и паковање пробиотских производа, у оквиру објекта бр. 22 у кругу комплекса ХЕМОФАРМ ШАБАЦ на к.п. бр. 6916/1 К.О. Шабац, на територији града Шапца носиоца пројекта, ХЕМОФАРМ АД  ВРШАЦ-ОГРАНАК ПОГОН  ШАБАЦ из Шапца, Хајдук Вељкова бб.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на сајту  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

            Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа, у року од 10  дана од дана објављивања огласа.