На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње привремене везе девијације државног пута IIА-148 (бивши Р-201) са државним путем IБ-26 (бивши М-19), на КП 263/5, 264/4, 266/8, 266/7, 268/4, 268/5, 264/1, 268/2, 268/6, 268/3, 2186/7, 2186/5, 249/2, 269/3 КО Мислођин и 2801, 2799, 26631/1, 2663/2, 2804, 2810, 2814, 2812, 2817, 2816 КО Барич, на територији ГО Обреновац, Град Београд, укупне дужине 200,91 м, заведен под бројем 353-02-01348/2017-16 од 01.06.2017., носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ (преко овлашћеног лица China Shandong International Economic&Technical, Београд, Булевар ослобођења 131) из Београда, Булевар краља Александра 282,

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.