На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције постојеће воденице у оквиру фазе I и изградњу захвата воде са пратећим објектима на реци Рашкој, цевовода мале хидроелектране ,,Сопоћани“, инсталисане снаге 180 kW, изливне грађевине и промену намене воденице у оквиру фазе II, на к.п. бр. 877, 884, 888, 893, 890, 895, 900, 902 и 1078, све у К.О.Дољани, град Нови  Пазар,носиоца пројекта СРПСКИ  ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР СОПОЋАНИ, СЕЛО ДОЉАНИ – ДОЉАНИ бб,  заведен  под бројем 353-02-02120/18-03.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.