На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње бочне наплатне станице у зони петље „ЛЕСКОВАЦ-ЈУГ“ на државном путу IA реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 480+833, на деловима к.п. бр. 413/2, 485/2, 486, 488, 489, 490/2, 491, 492/2, 547/3  К.О. Жижавица и деловима к.п. бр. 1738/2, 1739/2, 1740/2, 1741/1, 1742/1 К.О. Доњи Буниброд, на територији општине Лесковац-Град, заведен  под бројем 353-02-01781/2018-,носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.