На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградња објеката високоградње и недостајуће инфраструктуре бочне наплатне станице Врање, чвор 158 на путу А1 (Е-75), на км 539+497, на к.п. бр. 5708/1, 4470/10, 4470/9, 4469/8, 4469/4, 4468/4, 4468/2, 4470/2, 4467/7, К.О. Врање 2 према локацијским условима ROP-MSGI-15932-LOCH-2/2016 broj: 350-02-02169/2016-14 од 29. 08. 2016., заведен  под бројем 353-02-00648/2018-03., носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 10  дана од дана објављивања огласа.