На основу чл. 10. став 5. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, на стационажи од км 1164+200 до км 1164+700, на делу к.п.бр. 1681/1, КО Крњача, ГО Палилула на територији града Београда, дана 01.11.2018. године, на захтев носиоца пројекта,  предузећа “РАПИД“ д.о.о, из Руме, Вељка Дугошевића 90, а које је заведено под бројем 353-02-2177/2018-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428,  као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања оглас