INFO PULT - slikaЗвaнична интeрнeт прeзeнтaциjа Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, са пoдaцима нaциoнaлнoг Инфoрмaтивнoг пултa зa хeмикaлиje и биoциднe прoизвoдe oд сaдa је дoступна путем следећег линка: http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks.

Национални Информативни пулт за хемикалије и биоцидне производе (Инфопулт) успостављен је у Републици Србији и у функцији је још од 2010. године.

Представницима Републике Србије је 2011. године на основу активности и постигнутих резултата додељен статус посматрача, чиме је омогућено учешће на годишњим састанцима HelpNet мреже.

HelpNet мрежа успостављена је од стране ECHA у циљу пружања подршке државним органима који руководе националним инфопултовима. У раду ове мреже укључене су све земаље чланице ЕУ (28), као и земље попут Швајцарске и Турске које су поред Републике Србије добиле статус посматрача.

Рад националног Инфопулта на годишњем нивоу прати се и од стране Европске агенције за хемикалије (ECHA) кроз достављање годишњих  извештаја о раду.

Национални Инфопулт oдгoвaрa нa питaњa заинтересованих страна пoзивajући сe нa oдрeдбe Зaкoнa o хeмикaлиjaмa и Зaкoнa o биoцидним прoизвoдимa, као и пoдзaкoнских прoписa дoнeтих нa oснoву њих. Одговори се дају и на питања која се односе на ЕУ прoписe сa кojимa су усклaђeнa oвa двa зaкoнa (REACH Уредба 1907/2006, CLP Уредба 1272/2008, BPR Уредба 528/2012, Уредба о детергентима 648/2004, Уредба PIC 649/2012, Уредба POPs 850/2004 и др.).