Министарство заштите животне средине определило је око 500 милиона динара из буџетских средстава којима располаже за помоћ локалним самоуправама у решавању питања санације несанитарних депонија и пречишћавања отпадних вода.

Опредељеним средствима биће обезбеђена израда пројектно-техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром, и израда пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта, намењена локалним самоуправама које су се одазвале на јавни позив Министарства и испуњавају неопходне услове.

Наиме, Министарству је један од приоритетних циљева решавање проблема у области управљања отпадом и пречишћавање отпадних вода. За њихово системско и трајно решавање неопходно је јачање финансијских и кадровских капацитета локалних самоуправа, у чијем делокругу рада је реализација ових задатака на нивоу локалних заједница.

Средства које је Министарство овом приликом определило представљају значајну помоћ локалним самоуправама, јер је припрема пројеката и пројектнотехничке документације предуслов реализације неопходних инфраструктурних радова и постизања конкретних решења еколошких проблема. Она су само део процеса које Министарство реализује у циљу оснаживања локалних самоуправа за решавање свих кључних питања у заштити животне средине.