Одељење за заштиту природних ресурса обавља послове који се односе на: израду стратешких докумената, планова и истраживачких програма заштите и одрживог коришћења природних ресурса и добара; реализацију Стратегије одрживог коришћења природних ресурса и добара; давање сагласности на пројекат коришћења природних ресурса и добара којом се утврђују мере заштите и санације животне средине; праћење индикатора одрживог развоја у коришћењу природних ресурса и добара (праћење остваривања одрживих земљишних, шумских, водних и рибљих ресурса, заштићених подручја, биодивезитета, геодиверзитета и предеоног диверзитета; утицај пољопривреде, шумарства, водопривреде, саобраћаја, климатских промена и других активности на биодиверзитет); издавање сагласности којимa се утврђују услови и мере одрживог коришћења обновљивих ресурса; одређивање критеријумa за одрживу производњу биогорива из обновљивих ресурса; израду пројеката и студија у области коришћења обновљивих ресурса као извора енергије (енергијa ветра, вода, биомасa, сунце, геотермална енергија); заштиту квалитета вода; заштиту ваздуха и озонског омотача; одрживо коришћење обновљивих ресурса; заштиту и управљање земљиштем; имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту природних вредности, заштиту ваздуха, воде, земљишта и заштиту животне средине у другим секторима; припрему стручних основа у изради прописа из ове области; обавља идруге послове из ове области.

У Одељењу за заштиту природних ресурсаобразују се уже унутрашње јединице:

  1. Група за одрживо коришћење природних ресурса
  2. Одсек за заштиту вода
  3. Одсек за заштиту ваздуха и озонског омотача
  4. Група за заштиту и мониторнг земљишта,санацију и ремедијацију животне средине од последица ерозије и бујица

 

Група за одрживо коришћење природних ресурса

обавља послове који се односе на: реализацију Стратегије одрживог коришћења природних ресурса и добара; давање сагласности на пројекат коришћења природних ресурса и добара којимa се утврђују мере заштите и санација животне средине; праћење индикатора одрживог развоја у коришћењу природних ресурса и добара, праћење остваривања одрживих земљишних, шумских, водних и рибљих ресурса, заштићених подручја, биодивезитета, геодиверзитета и предеоног диверзитета; утицај пољопривреде, шумарства, водопривреде, саобраћаја, климатских промена и других активности на биодиверзитет; издавање сагласности којима се утврђују услови и мере одрживог коришћења обновљивих ресурса; одређивање критеријума за одрживу производњу биогорива из обновљивих ресурса; израду пројеката и студија у области коришћења обновљивих ресурса као извора енергије (енергијa ветра, вода, биомасa, сунце, геотермална енергија); праћење индикатора одрживог развоја у коришћењу природних ресурса укључујући и обновљиве ресурсе; праћење концепта животног циклуса у коришћењу обновљивих ресурса; обављање послова у примени обновљивих ресурса; припрему стручних основа у изради прописа из ове области; анализу примене стандарда и норматива из делокруга Групе; обавља идруге послове из ове области.

 

Одсек за заштиту вода

обавља послове који се односе на: припрему стручних основа за израду законских, програмских и стратешких докумената из области заштите површинских и подземних вода од загађивањa, као и планова и истраживачких програма одрживог коришћења и заштите квалитета површинских и подземних вода; праћење реализације стратегија, планова и програма; приближавање и имплементацију ЕУ Оквирне Директиве о водама (WFD) и пратећих директива, праћење Конвенције о заштити прекограничних водотокова и међународних језера (Хелсиншка Конвенција), као и других регионалних конвенција које су у вези са заштитом квалитета површинских и подземних вода; праћење развоја најбољих доступних техника, студијско-аналитичке послове које се односе на физичко-хемијски састав воде и послове везане за развој методологије за комплексну и интегралну оцену квалитета вода; праћење развоја савремених стандардних операционих процедура и извршавање обавеза које проистичу из законских и подзаконских прописа, примену чистих технологија код великих индустријских загађивача у вези са прописаним граничним вредностима за емисије и достизање одговарајућег хемијског и еколошког статуса вода; припрему унапређења инфраструктуре у области заштите вода, односно испуштања загађујућих материја путем отпадних вода; праћење еколошког статуса квалитета површинских вода и хемијског и квантитативног статуса подземних вода; припрему мишљења овлашћеним институцијама за мерења из области вода; праћење статуса вода укључујући и заштићене области; дефинисање индикатора и параметара за контролу квалитета вода; припрему информација о стању квалитета вода са аспекта хемијског и биолошког статуса вода; прикупљање података о стању загађености вода, вођење евиденције; израду извештаја о мониторингу вода; прикупљање података испитивања квалитета површинских и подземних вода, прикупљање података о квалитету отпадних вода; израду базу података за стање у области третмана отпадних вода у Републици Србији; обавља идруге послове из ове области.

Одсек за заштиту ваздуха и озонског омотача

 обавља послове који се односе на: заштиту и унапређење квалитета ваздуха; успостављање и одржавање система за управљање квалитетом ваздуха; утврђивање стања квалитета ваздуха; одређивање мера за смањење емисија и побољшање квалитета ваздуха; издавање дозвола стручним организацијама и сагласности оператерима у области мерења квалитета ваздуха и емисија у ваздух; израду методологија за мерење емисије и квалитета ваздуха; спровођење одредби Конвенције о прекограничном преношењу загађујућих материја у ваздуху (ЦЛРТАП) и пратећих протокола, заштиту озонског омотача, издавање дозвола за увоз и извоз супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, издавање дозвола за сервисне техничаре и сервисне радионице које раде са супстанцама које оштећују озонски омотач, вођење регистра података о супстанцама које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и предузећима која се баве увозом и извозом, сервисирањем, сакупљањем, обнављањем и обрадом ових супстанци; поступно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски омотач, поступање са суспстанцама које оштећују озонски омотач као и производима који садрже или се на њих ослањају; спровођење одредби Бечке конвенције о заштити озонског омотача и Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач; предлагање пројеката и учествовање у пројектима из области заштите ваздуха и заштите озонског омотача; израда стручних основа за ратификацију међународних уговора из делокруга Одсека; израда стратешких докумената, планова и програма из делокруга Одсека; припрему стручних основа у изради прописа из делокруга рада Одсека; анализу примене стандарда и норматива из делокруга рада Одсека; обавља идруге послове из ове области.

Питања из области заштите ваздуха и озонског омотача можете упути на еМаил адресу: zastitavazduha@eko.minpolj.gov.rs

Група за заштиту и мониторнг земљишта,санацију и ремедијацију животне средине од последица ерозије и бујица

 обавља послове који се односе на: израду стратешких докумената, планова и истраживачких програма коришћења и заштите земљишта; израда Националне стратегије; израда годишњих и средњорочних планова и програма заштите, очувања и коришћења земљишта; праћење спровођења прописа којим се уређује и обезбеђује унапређење и заштита земљишта; активности на спровођењу међународних директива и конвенција; успостављање и систематско праћење стања и квалитета земљишта; праћење годишњих извештаја о стању и загађености земљишта; праћење пописа загађених локалитета, класификације, развоја базе података; одређивање приоритета, предлога и давање мишљења на пројекте санације и рекултивације; успостављање Информационог система за земљиште; сарадњу, давање мишљења и размену податка са организацијама које се баве просторним планирањем ради израде стратешких докумената у области уређења простора; обезбеђивање финансијских средстава за реализацију планова, програма и активности са циљем очувања земљишног простора; обављање надзора на реализацији уговорних обавеза у изради пројеката које финансира Министарство;планирање, праћење и реализација програма међународне сарадње у области заштите од ерозија; праћење међународних прописа из области санације и ремедијације животне средине од последица ерозије и бујица; учествовање у припреми стручних основа за успостављање и развијање међусекторске сарадње у области заштите од ерозија и уређења бујица; израду пројеката и програма из области санације и ремедијације животне средине од последица ерозије и бујица; систематизовање података и предлагање приоритета и поступака за санацију и ремедијацију животне средине од последица ерозије и бујица; обавља идруге послове из ове области.