Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), чл. 76.

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне(„Службени гласник РС“, бр. 31/05, 22/07, 38/08, 91/10 и 69/11), чл. 14., 15 и 16.

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива(„Службени гласник РС“, бр. 05/10, 47/11 и 32/16),члан 4. став 2.

Уредба о посебним условима за вршење промета робе са АПКМ („Службени гласник РС“, бр. 31/05, 22/07, 38/08, 91/10 и 69/11), члан 7.

Пријаве се подносе

Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Електронским путем не може

Опис

Уплата административне таксе:
ж.р.: 840-742221843-57
сврха: административна такса,
прималац:Буџет Републике Србије,
износ: 3.150,00 дин.,
позив на број: 97 50-016;

  • Попуњен, потписан и оверен образац за добијање упутства за упућивање/износ робе на територију АПКМ;
  • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године);

Документи о пореклу робе:

  1. копија дозволе за сакупљање правног лица или предузетника који врши упућивање/износ робе
  2. копија дозволе за увоз правног лица или предузетника са JCI (уколико је роба која се упућује на територију АПКМ пореклом из увоза)
  3. копија рачуна и сакупљачке дозволе од правног лица/предузетника уколико су врсте одкупљене
  4. копија записника инспекцијског прегледа из текуће године уколико горе поменуте дозволе за сакупљање односно увоз и JCI нису из текуће године

Корисни линкови

Линк за информацију на сајту

http://www.ekologija.gov.rs/usluge/zivotna-sredina/usluge-iz-oblasti-prirodnih-resursa-i-vrednosti-zasticenih-podrucja/

Обрасци

Образац можете преузети овде.