Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу обавља послове који се односе на: успостављање система заштите природе и очувања биодиверзитета од значаја за очување на републичком и међународном плану; синергију биодиверзита и климатских промена, шумских екосистема и предела; унапређивање система праћења стања еколошких мрежа и заштићених подручја; спровођење међународних конвенција, закона и других прописа из делокруга рада Одељења; учешће у изради стручних основа за ратификацију међународних уговора из делокруга рада Одељења; израду стручних основа за изради прописа из делокруга рада Одељења; предлагање пројеката у области заштите природе и биодиверзитета; анализу примене стандарда и норматива из делокруга рада Одељења; припрему сагласности на програм заштите природних добара Републике Србије и праћење спровођења програма кроз рад јавних служби за заштиту природе на повереним пословима заштите природе, биодиверзитета; обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу за заштићена подручја и еколошку мрежу образују се уже унутрашње јединице:

  • Одсек за заштићена подручја;
  • Одсек за еколошке мреже и оцену прихватљивости.

Одсек за заштићена подручја

Одсек за заштићена подручја обавља послове који се односе на: заштиту, очување, унапређење и управљање националним парковима; заштиту, очување, унапређење и управљање заштићеним подручјима (резервати природе – строги и специјални, паркови природе, предели изузетних одлика и споменици природе); праћење, усмеравање и надзор над радом управљача у обављању поверених послова управљањанационалним парковимаи заштићеним подручјима; израду стручних основа за израду прописа који се односе на националне паркове и остала заштићена подручја; припрему предлога аката Владе за установљење заштићених подручја; учешће у спровођењу међународних уговора из делокруга рада Одсека; расподелу средстава субвенција за суфинансирање програма управљања националним парковимаи заштићеним подручјима и праћење извршења уговорених послова; утврђивање накнаде корисницима у националним парковимаи заштићеним подручјима за ограничења и причињену штету; давање мишљења и сагласности на планове и програме управљања и нормативна акта националних паркова и заштићених подручја у складу са законом; давање сагласности и мишљења на секторске планове и основе одрживог коришћења простора и природних ресурса у националним парковима и осталим заштићеним подручјима; учешће у развоју и вођење информационог система заштите природе; учешће у спровођењу међународних уговора и сарадња са међународним организацијама из делокруга Одсека; праћење рада и пословања и реструктурирања јавних предузећа националних паркова; праћење рада и пословања и реструкурирања управљача заштићених подручја у домену поверених послова у складу са законом; учешће у изради стратешких докумената и планова и реализација међународне сарадње у овој области; обавља идруге послове из ове области.

Одсек за еколошке мреже и оцену прихватљивости

Одсек за еколошке мреже и оцену прихватљивости обавља послове који се односе на: заштиту, очување, унапређење и управљање еколошком мрежом; израду стручних основа за израду стратегија који се односе на установљење и спровођење заштите и управљања еколошком мрежом, и израду стручних основа за израду прописа и њихово усклађивање са међународним програмима и уговорима; давање мишљења и сагласности и припрема аката Владе за планове и програме управљања еколошком мрежом и програма заштите природних добара; послове давања мишљења и сагласности на секторске планове и програме (просторне и урбанистичке планове, шумске, ловне и риболовне основе и др.) на подручју еколошке мреже; успостављање система заштите и управљања еколошки значајних подручја и еколошких коридора од националног и међународног значаја; хармонизацију законодавства Републике Србије у складу са директивама Европске уније у области заштите природе (Директиве о птицама и Директиве о стаништима) као и смернице за извршавање јавних овлашћења у овој области; припрема предлога ѕа проглашење еколошки значајних подручја Европске уније; спровођење поступка оцене прихватљивости за планове, основе, програме, пројекте и активности које могу имати значајан утицај на циљеве очувања и целовитост еколошки значајног подручја и еколошких коридора; координацију припреме програма за израду географског информационог система, израда и ажурирање интернет сајта везано за еколошку мрежу; подизање јавне свести, процес укључивања заинтересованих страна, учешће у припреми планова управљања подручјима Натура 2000; сарадњу са међународним организацијама и суседним земљама у спровођењу међународних уговорра на глобалном и регионалном нивоу везано за област развоја система заштите природе и еколошке мреже у Србији; анализу примене стандарда и норматива из делокруга рада Одсека; обавља идруге послове из ове области.