Одељење за издавање дозвола у области заштите биодиверзитета обавља послове који се односе на: развој система контроле сакупљања, коришћења промета дивљих врста на територији Републике Србије; издавање дозвола и вођење евиденција: за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре и фауне, за прекогранични промет (увоз/извоз), за истраживање строго заштићених и заштићених врста, за дозвољене радње са строго заштићеним врстама, за реинтродукцију дивљих врста, за употребу средстава за хватање и убијање дивљих врста животиња; учешће у припреми прописа у области заштите природе и очувања биодиверзитета; успостављање система заштите и одрживог коришћења рибљег фонда; успостављање система за праћење стања рибљег фонда у риболовним водама; утврђивање услова и мера за одрживо коришћење рибљег фонда; утврђивање услова и мера у домену управљања и коришћења рибарских подручја; издавање дозвола у области одрживог коришћења и заштите рибљег фонда; праћење спровођења CITES конвенције, закона и подзаконских аката којима се уређује прекогранични промет, трговина и држање у заточеништву примерака заштићених врста дивље флоре и фауне; издавање дозвола, потврда и сертификата за увоз, извоз, поновни извоз, узгој, трговину и држање у заточеништву примерака заштићених врста дивље флоре и фауне и вођење прописаних евиденција; праћење и спровођење закона и подзаконских аката, којим се уређује и обезбеђује заштита, очување и унапређење биодиверзитета и контрола сакупљања и промета заштићених дивљих врста, спровођење CITES конвенције, контрола прекограничног промета и трговине примерцима заштићених и дивљих врста, збрињавање одузетих и заплењених примерака заштићених и дивљих врста; успостављање система заштите и очувања дивљих врста, надокнаде штете проузроковане недозвољеним радњама, одговорност за штету и право на надокнаду; праћење спровођења међународих уговора у овој области, укључујући израду националних извештаја, учешће у међународној сарадњи; обавља идруге послове из ове области.

 У Одељењу издавање дозвола у области заштите биодиверзитетаобразују се уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда
  2. Група за издавање дозвола за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре и фауне;
  3. Група за спровођење CITES конвенције.

Одсек за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда

обавља послове који се односе на: успостављање система заштите и одрживог коришћења рибљег фонда; припрему стручних основа у изради прописа из делокруга рада Одсека; успостављање система за праћење стања рибљег фонда у риболовним водама; одређивање и уступање на коришћење рибарских подручја; предлагање пројеката и давање мишљења на пројекте у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда; спровођење међународних уговора и програма из области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда и заштите биодиверзитета; давање мишљења и предлога на планове, основе и програме са аспекта одрживог коришћења рибљег фонда; утврђивање услова и мера за одрживо коришћење рибљег фонда; утврђивање услова и мера у домену управљања и коришћења рибарских подручја; давање сагласности и мишљења на програме едукације, програме управљања рибарским подручјем, ограђивање или преграђивање дела риболовне воде на рибарском подручју, утврђивање рибљих плодишта и зимовника; издавање дозвола за транслокацију риба, риболов у научно-истраживачке сврхе и санациони риболов; одобравање уношења нових врста риба у риболовну воду; давање сагласности за промет препарираних трофејних примерака риба или делова риба; организовање и припремање стручних испита за рибаре и рибочуваре; вођење регистра рибара и регистар издатих лиценци рибочувара; установљавање ловостаја и забрана лова риба; праћење спровођења програма и услова риболова; спровођење међународних уговора и програма из области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда и заштите биодиверзитета; анализу примене стандарда и норматива из делокруга рада Одсека; обавља идруге послове из ове области.

 

Група за издавање дозвола за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре и фауне

обавља послове који се односе на: развој система контроле сакупљања, коришћења промета дивљих врста на територији Републике Србије; издавање дозвола и вођење евиденција: за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре и фауне, за прекогранични промет (увоз/извоз), за истраживање строго заштићених и заштићених врста, за дозвољене радње са строго заштићеним врстама, за реинтродукцију дивљих врста, за употребу средстава за хватање и убијање дивљих врста животиња; сарадњу са научним и стручним организацијама и надзорним органима као и сарадња са предузећима и предузетницима везано за контролу сакупљања и промета заштићених врста дивље флоре и фауне и прекограничног промета дивље флоре и фауне (строго заштићене и заштићене дивље врсте Републике Србије); успостављање система заштите и очувања дивљих врста, надокнаде штете проузроковане недозвољеним радњама, одговорност за штету и право на надокнаду; израда стручних основа за израду прописа у области заштите природе и очувања биодиверзитета и праћење њихове примене; учешће у мешународној сарадњи и праћење спровођења међународих уговора у овој области; обавља идруге послове из ове области.

Група за спровођење CITES конвенцијe

Oбавља послове који се односе на: праћење спровођења CITES конвенције, закона и подзаконских аката којима се уређује прекогранични промет, трговина и држање у заточеништву примерака заштићених врста дивље флоре и фауне; издавање дозвола, потврда и сертификата за увоз, извоз, поновни извоз, узгој, трговину и држање у заточеништву примерака заштићених врста дивље флоре и фауне и вођење прописаних евиденција; сарадњу са надзорним органима, овлашћеним научним и стручним организацијама, CITES Секретаријатом и надлежним органима за CITES из других држава у контроли прекограничног промета и трговине примерцима заштићених и дивљих врста; координисање збрињавања одузетих и заплењених примерака заштићених и дивљих врста; координисање активности надзорних органа у циљу унапређења контроле прекограничног промета, трговине и поседовања примерака заштићених врста дивље флоре и фауне; евидентирање пресуда везаних за преступе који се односе на незаконит прекогранични промет, трговину и поседовање примерака заштићених врста; утврђивање испуњености услова за обављање делатности зоолошких вртова и прихватилишта за заштићене врсте дивљих животиња и предлагање мера за унапређење рада зоолошких вртова и прихватилишта; праћење обележавања живих примерака заштићених врста дивљих животиња; израду једногодишњих и двогодишњих извештаја за CITES конвенцију; израду материјала за обуку и вршење обуке за надзорне органе за CITES; припрему стручних основа за израду прописа у области прeкограничног промета и трговине заштићеним врстама дивље фауне и флоре; анализу примене стандарда и норматива из делокруга рада Групе; обавља идруге послове из ове области.

CITES