zivotna sredinaСектор за заштиту животне средине обавља послове који се односе на: израду стратешких докумената у области заштите природе и биодиверзитета, одрживог коришћења природних ресурса и добара, као и планова и програма; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из делокруга рада Сектора; имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту ваздуха, воде, земљишта, заштиту од ерозије и уређење бујица, заштиту природе, заштиту животне средине у другим секторима; заштиту природе и очување биодиверзитета; заштиту, очување, унапређење и управљање заштићеним подручјима и еколошком мрежом; заштиту квалитета ваздуха; заштиту квалитета вода; предлагање пројеката; обавља идруге послове из ове области.

  У Сектору за заштиту животне средине образују се уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу;
  2. Одељење за издавање дозвола у области заштите биодиверзитета;
  3. Одељење за заштиту природних ресурса