planiranjeSektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje, koordiniranje i razvoj ciljeva politike zaštite životne sredine vezanih za uvođenje standarda i čistije proizvodnje u funkciji održivog razvoja; realizaciju Strategije uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji; organizovanje, sprovođenje i kontrola sistema ekološkog označavanja – Ekološki znak Republike Srbije; praćenje evropskih standarda i metodologija radi registrovanja sertifikovanih sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 u organizacijama; pripremanje potrebnih uslova za uvođenje izdavanja EMAS sertifikata u Republici Srbiji i vođenje registra pravnih i fizičkih lica uključenih u sistem EMAS; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine za izgradnju objekata i izvođenje radova kroz procenu uticaja na životnu sredinu; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine od hemijskog udesa kroz pregled i davanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za seveso postrojenja; saradnja sa susednim državama u postupku obaveštavanja, odnosno razmeni podataka o seveso postrojenjima u prekograničnom kontekstu; davanje mišljenja na odluke o izradi strateške procene uticaja, donošenje rešenja na izveštaje o strateškoj proceni uticaja i davanje mišljenja za prostorne planove od republičkog značaja; praćenje razvoja najbolje dostupnih tehnika za potrebe integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja životne sredine; izdavanje integrisanih dozvola shodno Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine i kontrolu uticaja na životnu sredinu postrojenja za koje je izdata integrisana dozvola; upravljanje otpadom; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine za sprovođenje mera sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponija i smetlišta komunalnog otpada; upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; zaštita od buke i vibracija; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

 U Sektoru za planiranje i upravljanje u životnoj sredini obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za planiranje i standarde;
  2. Odeljenje za procenu uticaja na životnu sredinu;
  3. Odeljenje za integrisane dozvole;
  4. Odsek za zaštitu od velikog hemijskog udesa;
  5. Odeljenje za upravljanje otpadom;
  6. Odeljenje za hemikalije;
  7. Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja.